Schließtage 2021

Montag, 04.01.2021 – Teamtag

Freitag, 14.05.2021 – Brückentag

Freitag, 04.06.2021 – Brückentag

26.07. – 13.08.2021 – Sommerferien

Montag, 16.08. 2021 – Teamtag